ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

  • Home
  • Portfolio Categories
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸೋಲಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರೇರಿ: ಕರೋನದಂತಹ ಮಾಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದಲ್ಲದೆ, ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೊಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲು ಅನೇಕ ಯುವಕರು  ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಓದುವಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋಲಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಓದುಗರರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
Read more