ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್

  • Home
  • Portfolio Categories
  • ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್

ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್

ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ ದೀಪ : ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ, ಜೀರ್ಗಾ, ಬಾಬಳಿ , ಮಣಿಗೆಂಪೂರ ಮತ್ತು ಎರಡು ತಾಂಡಗಳ ಪರಿಶಿಲನೆಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 250 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಪಂಚಾಯತ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿಇಂದು  ಎಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು ಸೋಲಾರ ಬೀದಿದೀಪಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯತ ವ್ಯತಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
Read more