ಪಂಚಾಯತ್‌ ವೇಬ್ಸೈಟ್‌ :

ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಕೇಲಸಗಳಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೋಂಡಿರುವ ಧೂಪತಮಾಹಾಗಾಂವ್‌ ಪಂಚಾಯಾತ್‌ ತನ್ನದೆಯಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ಹೋಂದುವದರೋಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸೇವೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭೇತಿ ಕೋಡಿ.

Previous Post

Leave A Comment